Oficjalne zasady

Etsy Design Awards 2020

OFICJALNE ZASADY 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU LUB WYGRANIA NIE JEST WYMAGANY ŻADEN ZAKUP.

 1. Sponsorem konkursu Etsy Design Awards („Konkurs”) jest Etsy, Inc. (właściciel i firma zarządzająca działalnością Etsy.com) zarejestrowana pod adresem 117 Adams Street, Brooklyn, NY 11201, USA (zwana dalej „Sponsorem”).
 1. KRYTERIA KWALIFIKACJI: Udział mogą wziąć wszystkie osoby legalnie zamieszkujące terytorium pięćdziesięciu (50) stanów USA, Dystryktu Kolumbii, Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Hongkongu, Indii, Indonezji, Irlandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Litwy, Malezji, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Południowej Afryki, Portoryko, Portugalii, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wietnamu i Zjednoczonego Królestwa, które osiągnęły pełnoletniość zgodnie z przepisami obowiązującymi w ich miejscu zamieszkania i które są sprzedawcami na Etsy.com („Sprzedawcy Etsy”) będącymi w dobrej kondycji według własnego uznania Sponsora. Pozostałe obowiązujące kryteria kwalifikacji są następujące: (i) każdy sklep, który prześle Zgłoszenie (zgodnie z definicją poniżej), musi mieć co najmniej pięć (5) ofert i nie może przejść w tryb wakacyjny od momentu zgłoszenia do 7 września2020 roku; (ii) zgłoszona oferta produktu musi zawierać co najmniej trzy (3) zdjęcia, (iii) Sprzedawca Etsy musi być właścicielem każdego sklepu, dla którego prześle Zgłoszenie, (iv) każdy sklep uwzględniony w Zgłoszeniu i wszystkie oferty tego sklepu muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi w momencie zgłoszenia Wytycznymi Etsy i z Wytycznymi dla sprzedawców obowiązującymi w Etsy od dnia sporządzenia niniejszego dokumentu do momentu ogłoszenia zwycięzców oraz (v) jeśli zgłoszenie dotyczy produktu vintage lub jedynego w swoim rodzaju, sprzedaż takiego produktu musi zostać wstrzymana do 7 września2020 roku (jeśli produkt vintage lub jedyny w swoim rodzaju zostanie w tym okresie sprzedany, zgłoszenie będzie nieważne i bez mocy prawnej.  Pracownicy, dyrektorzy i kadra zarządzająca Sponsora i jego jednostek zależnych, jednostek stowarzyszonych i oddziałów (zwanych dalej wspólnie „Jednostkami konkursowymi”), a także ich najbliższa rodzina (współmałżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo oraz ich współmałżonkowie, niezależnie od miejsca zamieszkania) i członkowie ich gospodarstw domowych (niezależnie od tego, czy są z nimi spokrewnieni czy nie) nie mogą wziąć udziału w konkursie ani go wygrać. Konkurs nie jest dostępny tam, gdzie zabrania tego prawo. 
 1. CZAS TRWANIA KONKURSU: Konkurs rozpoczyna się o godzinie 00:00:01 czasu wschodniego („ET”) (06:00:01 czasu polskiego [„GMT+2”]) 17 czerwca2020 roku i kończy się o godzinie 23:59:59 czasu ET 15 lipca2020 roku (05:59:59 czasu polskiego [„GMT+2”] 16 lipca 2020 roku) („Okres konkursowy”). Komputer wyznaczony przez Sponsora jest oficjalnym urządzeniem, za pomocą którego będzie ustalany czas na potrzeby wszystkich aspektów Konkursu.
 1. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO UDZIAŁU W KONKURSIE: Aby się zgłosić, należy w Okresie konkursowym wejść na stronę www.etsydesignawards.com i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia zawierającego między innymi następujące informacje: (i) imię i nazwisko Sprzedawcy Etsy, (ii) adres e-mail Sprzedawcy Etsy, (iii) numer telefonu Sprzedawcy Etsy, (iv) nazwę i adres URL sklepu, (v) kraj Sprzedawcy Etsy oraz (vi) kategorię produktu i adres URL oferty („Zgłoszenie”). Wszystkie Zgłoszenia muszą zostać otrzymane przed końcem Okresu konkursowego. W trakcie Okresu konkursowego jeden sklep może przesłać tylko jedno Zgłoszenie. Produkt w takim Zgłoszeniu musi zostać fizycznie udostępniony Sponsorowi, aby umożliwić przygotowanie materiałów marketingowych w trakcie Okresu konkursowego. Jakakolwiek podjęta przez dowolnego uczestnika próba przesłania Zgłoszeń przy użyciu kilku różnych adresów e-mail, tożsamości, rejestracji i loginów lub innych metod spowoduje unieważnienie Zgłoszeń uczestnika, a uczestnik może zostać zdyskwalifikowany. Wykorzystanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją oraz unieważnieniem wszystkich powiązanych Zgłoszeń. Wszystkie Zgłoszenia przechodzą na własność Sponsora, a ich otrzymanie nie będzie potwierdzane, przy czym sam produkt wystawiony na sprzedaż w ramach oferty nie jest uznawany za część Zgłoszenia. W przypadku sporu dotyczącego tożsamości uczestnika Zgłoszenie zostanie uznane za przesłane przez upoważnionego właściciela danego konta, który jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych Oficjalnych zasad. „Upoważniony właściciel konta” to osoba fizyczna, która jest przypisana do danego konta.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie nie może zawierać następujących rodzajów treści definiowanych jako takie według własnego uznania Sponsora:
 • jednoznacznie seksualnych lub o charakterze seksualnym; związanych z przemocą lub uwłaczających przedstawicielom dowolnej grupy etnicznej, rasy, płci, religii, grupy zawodowej lub grupy wiekowej; wulgarnych lub pornograficznych; epatujących nagością;
 • promujących alkohol, narkotyki, produkty tytoniowe, broń palną/białą (lub jej używanie); promujących jakiekolwiek zachowania, które mogą wydawać się niebezpieczne; promujących dowolny program polityczny lub poglądy polityczne;
 • obscenicznych lub obraźliwych; wspierających jakąkolwiek formę nienawiści lub grupę szerzącą nienawiść; 
 • wydających się być kopią jakiegokolwiek innego przesłanego Zgłoszenia; 
 • oczerniających, przedstawiających nieprawdziwy wizerunek lub zawierających pogardliwe komentarze dotyczące Sponsora, jego produktów, sprzedawców lub usług oraz innych osób albo firm;
 • zawierających widoczne znaki towarowe, logo lub cechy charakterystyczne (opakowanie umożliwiające rozpoznanie, wnętrze/zewnętrze budynku) należące do innej osoby lub firmy bez zgody tej osoby lub firmy w sytuacji, kiedy taka zgoda jest uznawana za wymaganą; 
 • zawierających informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak numery rejestracyjne pojazdów, imiona i nazwiska, adresy e-mail lub adresy pocztowe;
 • wykorzystujących materiały chronione prawem autorskim posiadanym przez inną osobę lub firmę (w tym zdjęcia, rzeźby, obrazy i inne dzieła sztuki lub obrazy opublikowane na stronach internetowych albo emitowane w telewizji, filmach i innych mediach bez zgody tej osoby lub firmy w sytuacji, kiedy taka zgoda jest uznawana za wymaganą;
 • zawierających materiały wykorzystujące imiona lub nazwiska, wizerunki, głosy lub inne cechy identyfikujące dowolną osobę, w tym między innymi osoby znane lub publiczne i osoby prywatne, zarówno żyjące, jak i nieżyjące, bez uzyskania zgody; 
 • wykorzystujących sobowtóry znanych osób lub innych osób publicznych i prywatnych, zarówno żyjących, jak i nieżyjących;
 • przekazujących komunikat lub wizerunek niezgodny z pozytywnym i przychylnym wizerunkiem, z którym Sponsor chce być identyfikowany;
 • naruszających jakiekolwiek przepisy prawa.

Zgłoszenie (w tym produkt uwzględniony w Zgłoszeniu) musi być oryginalnym i własnym produktem uczestnika. 

Wysyłając Zgłoszenie, uczestnik potwierdza, że Zgłoszenie jest zgodne z niniejszymi Oficjalnymi zasadami, i akceptuje fakt, iż Sponsor ma prawo według własnego uznania zdyskwalifikować Zgłoszenie z dowolnego powodu, także jeśli Sponsor ustali wedle własnego uznania, że Zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych w niniejszych Oficjalnych zasadach lub zawiera treści, które są nieakceptowalne według uznania Sponsora.

 1. NAGRODY 

Jedna (1) nagroda główna. Na nagrodę główną składają się: (i) nagroda gotówkowa w kwocie 15 000 USD przekazana w formie czeku, (ii)odznaka zwycięzcy nagrody głównej widoczna w sklepie, (iii) publikacje marketingowe w kanałach należących do Etsy i przez nią zarządzanych, (iv) wskazówki od eksperta Etsy, (v) 100 USD w postaci środków do wykorzystania na reklamy Etsy Ads oraz (vi) 100 bonów na oferty. Przybliżona wartość detaliczna („PWD”): 15 120 USD. 

Dziesięć (10) nagród za wygraną w kategoriach.  Wytypowany zostanie jeden zwycięzca w każdej z następujących kategorii produktów: Biżuteria; Torby, buty i akcesoria; Odzież; Sztuka; Dom i styl życia; Ślub i wesele; Papier i artykuły na przyjęcia; Dla dzieci; Dla zwierząt domowych; Vintage.  Na nagrodę za wygraną w kategorii składają się: (i) nagroda gotówkowa w kwocie 1000 USD przekazana w formie czeku, (ii) odznaka zwycięzcy w danej kategorii widoczna w sklepie, (iii) publikacje marketingowe w kanałach należących do Etsy i przez nią zarządzanych, (iv) wskazówki od eksperta Etsy, (v) 50 USD w postaci środków do wykorzystania na reklamy Etsy Ads oraz (vi) 50 bonów na oferty. Przybliżona wartość detaliczna („PWD”): 1055 USD. 

Jedna (1) nagroda publiczności. Na nagrodę publiczności składają się: (i) nagroda gotówkowa w kwocie 5000 USD przekazana w formie czeku, (ii) odznaka zwycięzcy nagrody publiczności widoczna w sklepie, (iii) publikacje marketingowe w kanałach należących do Etsy i przez nią zarządzanych, (iv) wskazówki od eksperta Etsy, (v) 75 USD w postaci środków do wykorzystania na reklamy Etsy Ads oraz (vi) 75 bonów na oferty. Przybliżona wartość detaliczna („PWD”): 5082,50 USD

Nagród niegotówkowych nie można wymienić na gotówkę, przekazać ani zastąpić, chyba że zadecyduje o tym Sponsor według własnego uznania. Sponsor zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody (lub jej części) nagrodą o porównywalnej lub większej wartości w razie niedostępności ustalonej nagrody. Nagrody są przyznawane „w stanie takim, w jakim się znajdują”, bez żadnej gwarancji ani rękojmi, zarówno wyrażonej, jak i dorozumianej. Pokrycie wszelkich opłat, podatków federalnych, regionalnych, stanowych i lokalnych (w tym między innymi podatku dochodowego i podatku u źródła) oraz innych kosztów i wydatków związanych z akceptacją, używaniem i posiadaniem nagród, które nie zostały tutaj uwzględnione jako zapewnione, jest wyłączną odpowiedzialnością zwycięzcy. W przypadku zwycięzców będących mieszkańcami Stanów Zjednoczonych na nazwisko zwycięzcy zostanie wystawiony formularz podatkowy IRS 1099 na kwotę wartości detalicznej nagrody, jeśli wartość ta wyniesie lub przekroczy 600 USD. Całkowita PWD wszystkich nagród szacowana jest na kwotę 30 752,50 USD. Jedna osoba może otrzymać jedną (1) nagrodę.

 1. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW: Po zakończeniu Okresu konkursowego wszystkie kwalifikujące się Zgłoszenia zostaną ocenione przez Sponsora w oparciu o następujące kryteria o jednakowej wadze: (i) jakość (ogólna jakość rzemiosła i umiejętności), (ii) kreatywność i innowacyjność (czy produkt jest oryginalny i pomysłowy?), (iii) użyteczność i funkcjonalność (czy produkt jest funkcjonalny  i czy spełnia swoją funkcję?), (iv) osobista historia (historia twórcy lub opiekuna), (v) doskonałe budowanie marki (czy sklep wyróżnia się jasnymi i zachęcającymi opisami, świetną obsługą klienta i wysokiej jakości zdjęciami?) oraz (vi) pierwsze wrażenie (czy produkt zachwyca?) (zwane dalej „Kryteriami”).  Na podstawie powyższych Kryteriów Sponsor wyłoni maksymalnie 100 finalistów („Finaliści”) i powoła panel doświadczonych sędziów, którzy ocenią Finalistów w oparciu o te same Kryteria (maksymalna ocena za każde kryterium będzie wynosić 10). Sponsor zastrzega dla sędziów prawo do uznania Zgłoszenia za Finalistę w dowolnej kategorii, która ma zasadniczo zastosowanie, niezależnie od tego, w jakiej kategorii dane Zgłoszenie pierwotnie dołączyło do konkursu. Zgłoszenie lub zgłoszenia, które otrzymają najwyższe oceny, zostaną uznane za potencjalnych zwycięzców. W przypadku remisu sędzia rozstrzygający oceni remisujące Zgłoszenia na podstawie Kryteriów, aby wyłonić zwycięzcę lub zwycięzców. Sponsor zastrzega sobie prawo do rezygnacji według własnego uznania z przyznania wszystkich nagród, jeśli nie otrzyma wystarczającej liczby kwalifikujących się Zgłoszeń. Wszystkie decyzje Sponsora i sędziów są ostateczne i wiążące.  Sponsor nie ujawni ocen sędziowskich uzyskanych przez którekolwiek ze Zgłoszeń.

Po ogłoszeniu Finalistów na stronie www.etsy.com każdy Finalista będzie się kwalifikował do wygrania nagrody publiczności.  Potencjalnym zwycięzcą nagrody publiczności zostanie Finalista, który otrzyma najwyższą całkowitą przyrostową liczbę dodań oferty do ulubionych obliczoną poprzez odjęcie liczby dodań oferty do ulubionych przez użytkowników od 22 września 2020 roku od liczby dodań oferty do ulubionych przez użytkowników od 7 października 2020 roku. W przypadku remisu sędzia rozstrzygający oceni remisujące Zgłoszenia na podstawie Kryteriów, aby wyłonić zwycięzcę lub zwycięzców.  Sponsor nie ujawni przyrostowej liczby dodań do ulubionych oferty żadnego Finalisty.

 

 1. POWIADAMIANIE FINALISTÓW: Sponsor powiadomi wszystkich Finalistów o uzyskaniu statusu Finalisty w dniu 8 września2020 roku albo w okolicach tej daty za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w Zgłoszeniu oraz przez konto Etsy powiązane ze Zgłoszeniem.  Jeśli uczestnik zostanie uznany za Finalistę, automatycznie taki uczestnik zobowiązuje się, że przez pozostałą część Okresu konkursowego sklep, który został wyłoniony jako Finalista, nie przejdzie w tryb wakacyjny od momentu powiadomienia o uzyskaniu statusu Finalisty do 31 grudnia  2020 oraz będzie posiadał ofertę powiązaną ze Zgłoszeniem wyłonionym jako Finalista i przez cały czas udostępniał ją do sprzedaży w takim sklepie (w przypadku produktu vintage lub jedynego w swoim rodzaju konieczne jest wstrzymanie sprzedaży produktu do 31 grudnia 2020.  Dodatkowo uczestnik, który zostanie uznany za Finalistę, nie może publicznie ogłosić uzyskania statusu Finalisty przed oficjalnym ogłoszeniem wszystkich Finalistów przez Sponsora.  Jeśli dowolny uczestnik nie zastosuje się do warunków określonych w niniejszej sekcji 8, Sponsor ma prawo uznać Zgłoszenie takiego uczestnika za niekwalifikujące się do wygrania żadnej nagrody. 
 1. POWIADAMIANIE ZWYCIĘZCÓW: Potencjalni zwycięzcy nagrody głównej i nagród w poszczególnych kategoriach zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w Zgłoszeniu i/lub przez konto Etsy powiązane ze Zgłoszeniem w dniu 27 września2020 lub w okolicach tej daty. Potencjalny zwycięzca nagrody publiczności zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w Zgłoszeniu i/lub przez konto Etsy powiązane ze Zgłoszeniem w dniu 12 października2020 lub w okolicach tej daty. Jeśli potencjalny zwycięzca nie odpowie na e-mail z powiadomieniem o wygranej (e-mail zostanie wysłany trzy (3) razy w okresie siedmiu (7) dni) w ciągu siedmiu (7) dni od daty otrzymania ostatniego e-maila albo jeśli e-mail zostanie zwrócony jako niedostarczony lub w wypadku gdy potencjalny zwycięzca nie odpowie na powiadomienie albo, jeśli jest to wymagane, nie przejdzie testu umiejętności matematycznych (zabezpieczenie przeciwbotowe) lub uczestnik zostanie uznany za niespełniającego warunki z jakiejkolwiek innej przyczyny, nie dostarczy wymaganych informacji albo z dowolnego powodu nie będzie mógł przyjąć nagrody, potencjalny zwycięzca utraci prawo do nagrody, a Sponsor według własnego uznania będzie mógł powiadomić alternatywnego zwycięzcę, o ile pozwoli na to czas. Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany procedury powiadamiania w przypadku wybrania alternatywnego zwycięzcy. Sponsor może wymagać, aby w celu odebrania nagrody każdy zwycięzca podpisał Oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa (lub w przypadku osób spoza USA – odpowiednią deklarację) oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych i wyrażeniu zgody na upublicznienie swoich danych i wizerunku oraz przedłożył dowód tożsamości w miejscu dostarczenia nagrody lub przedłożył dowód ważności zgłoszenia w okresie ustalonym przez Sponsora. Sponsor ustala według własnego uznania, czy dowód tożsamości, zamieszkania, wieku lub zgłoszenia spełnia kryteria wymagane do weryfikacji. W przypadku gdy zwycięzca nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów w określonym czasie lub nie może przedstawić odpowiedniego dowodu, zwycięzca utraci prawo do nagrody w całości i nie otrzyma niczego w zamian. Wszystkie decyzje i rozwiązania Sponsora są ostateczne i wiążące. Jeśli zwycięzca ukończył 18 lat, ale zgodnie z prawem obowiązującym w swoim kraju zamieszkania jest uznawany za osobę niepełnoletnią, Sponsor zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody rodzicowi lub opiekunowi prawnemu zwycięzcy lub do przeniesienia na rodzica lub opiekuna prawnego zwycięzcy obowiązku podpisania wymaganych dokumentów oraz spełnienia w inny sposób wymogów nałożonych na uczestnika zgodnie z niniejszymi zasadami. Jeśli zwycięzca jest mieszkańcem Australii, nagroda zostanie wysłana na adres podany podczas akceptacji nagrody w ciągu 28 dni od ustalenia wyników. 

 

 1. WARUNKI OGÓLNE: Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że przeczytał i akceptuje niniejsze Oficjalne zasady oraz przyjęte przez Etsy Warunki korzystania, Politykę prywatności Etsy, nasze zasady wewnętrzne i inne zasady dotyczące strony, spełnia kryteria uczestnictwa, nie jest objęty zakazem udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na poddanie się decyzjom Sponsora, które będą ostatecznie i wiążące pod każdym względem. Uczestnik akceptuje fakt, że warunki zgłoszenia określone w niniejszych Oficjalnych zasadach oraz wszelkie dokumenty i umowy uwzględnione w niniejszych Oficjalnych zasadach przez odniesienie jako jedyne regulują stosunki między Uczestnikiem a Sponsorem w ramach tego Konkursu. Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Dotyczy wszystkich Uczestników z wyjątkiem mieszkańców Francji i Niemiec: Wzięcie udziału w Konkursie lub zaakceptowanie nagrody jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody w imieniu swoim i swoich spadkobierców, zapisobierców oraz wykonawców na zwolnienie Jednostek konkursowych oraz wszystkich ich dyrektorów, członków kadry zarządzającej, agentów, przedstawicieli i pracowników (razem zwanych „Stronami zwolnionymi”) z odpowiedzialności za wszelkie działania, roszczenia, uszkodzenia, straty lub szkody wynikające w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z udziału w niniejszym Konkursie lub akceptacji albo wykorzystania przyznanej nagrody oraz na zabezpieczenie Stron zwolnionych przed wszelką odpowiedzialnością wynikającą z Konkursu, z wyjątkiem przypadków śmierci lub uszkodzenia ciała wynikających z zaniedbania którejkolwiek ze Stron zwolnionych oraz przypadków strat lub szkód wynikających z oszustwa lub naruszenia niniejszych Oficjalnych zasad przez Stronę zwolnioną.

Dotyczy Uczestników mieszkających w Niemczech: W przypadku Uczestników mieszkających w Niemczech obowiązują następujące zasady dotyczące odpowiedzialności:

Jednostki konkursowe ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z zawinionego narażenia życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała.  Wzięcie udziału w Konkursie lub zaakceptowanie nagrody jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na zwolnienie z odpowiedzialności Jednostek konkursowych oraz wszystkich ich dyrektorów, członków kadry zarządzającej, agentów, przedstawicieli i pracowników (razem zwanych „Stronami zwolnionymi”) z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody dowolnego rodzaju wynikające z zaakceptowania, posiadania lub używania którejkolwiek nagrody albo z wzięcia udziału lub próby wzięcia udziału w Konkursie, chyba że szkoda doznana przez Uczestnika wynikała z rażącego zaniedbania lub umyślnego działania Strony zwolnionej.

W przypadku lekkiego zaniedbania Strony zwolnione ponoszą odpowiedzialność jedynie w sytuacji naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązań podstawowych). „Zobowiązanie podstawowe” to przede wszystkim zobowiązanie, którego wypełnienie umożliwia przeprowadzenie Konkursu, w związku z czym Uczestnik może liczyć na to, że takie zobowiązane zostanie wypełnione.  Tego typu odpowiedzialność ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód.

Strony zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagród i za szkody wynikające z tych wad.

 1. ZGODA NA UPUBLICZNIENIE/WYKORZYSTANIE ZGŁOSZEŃ: Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (z wyjątkiem zakresu zabronionego prawem) na wykorzystywanie imienia i nazwiska zwycięzcy, jego wizerunku, nagrody, awatara, identyfikatora Etsy, informacji o miejscowości lub komentarzy dotyczących wygranej w publikacjach online, reklamie lub promocji dotyczącej Konkursu w dowolnych środkach przekazu, obecnie znanych i nieznanych, na całym świecie w ciągu trzech (3) lat od daty potwierdzenia zwycięzcy bez konieczności dodatkowej rekompensaty, dodatkowego powiadomienia lub uzyskania dodatkowej zgody lub akceptacji.

 

Przesłanie Zgłoszenia i akceptacja niniejszych Oficjalnych zasad są równoznaczne z przekazaniem przez uczestnika Sponsorowi, wyznaczonym przez niego osobom, jego spadkobiercom, licencjobiorcom i następcom prawnym niewyłącznego i obejmującego możliwość udzielenia sublicencji prawa do wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania, pokazywania, realizowania i tworzenia prac pochodnych w oparciu o Zgłoszenie oraz wykorzystywania Zgłoszenia i wszystkich elementów nim objętych, poddanych edycji według uznania Sponsora, w całości lub w części, w dowolny sposób i w dowolnych środkach przekazu (w tym na stronie Sponsora, powiązanej stronie, w banerach internetowych, korespondencji, na kanałach społecznościowych Sponsora i na koncie na Twitterze, w komunikacji wewnętrznej Sponsora i reklamach w punktach sprzedaży) w odniesieniu do Konkursu na całym świecie w czasie określonego prawem obowiązywania praw do Zgłoszenia w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego powiadomienia bądź zgody. 

 

Sponsor nie ma obowiązku skorzystania z praw tu określonych. 

 

Dotyczy tylko mieszkańców Australii: Każdy uczestnik wyraża zgodę na podjęcie lub niepodjęcie przez Sponsora, wyznaczone przez niego osoby, jego spadkobierców, licencjobiorców i następców prawnych określonych działań, których wynikiem mogłoby być naruszenie autorskich praw osobistych uczestnika, w tym prawa do edycji, zmiany i reprodukcji Zgłoszenia, oraz poświadcza, że takie zgody zostały uzyskane w pełnym dozwolonym zakresie zgodnie z australijską ustawą o prawie autorskim (Copyright Act 1968 – Cth).

 

 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Strony zwolnione nie są odpowiedzialne za żadne błędy natury technicznej lub mechanicznej lub inne błędy wynikające z zaistnienia okoliczności siły wyższej będących poza ich kontrolą i mających związek z Konkursem, w tym między innymi błędy w zarządzaniu Konkursem, przetwarzaniu Zgłoszeń, ogłaszaniu nagród lub błędy w materiałach związanych z Konkursem wynikające z zaistnienia siły wyższej. Udział w Konkursie prowadzonym przez internet oznacza, iż uczestnicy mają świadomość ograniczeń natury technicznej istniejących w internecie i systemach informatycznych. W efekcie Strony zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w jakichkolwiek systemach komputerowych powstałe wskutek udziału w Konkursie albo pobierania informacji na jego temat lub uzyskiwania dostępu do takich informacji, za Zgłoszenia niekompletne, zagubione, otrzymane po terminie, ukradzione, uszkodzone, niewłaściwe, wysłane w niewłaściwe miejsce, zniekształcone, opóźnione lub niedostarczone oraz za problemy techniczne ze sprzętem lub oprogramowaniem i wszelkie niepowodzenia, utracone lub niedostępne połączenia sieciowe lub nieudane, niepełne, zniekształcone lub opóźnione transmisje w sieci komputerowej, które mogą ograniczyć możliwość udziału lub spowodować niemożność zastosowania się strony trzeciej do poleceń i prawidłowego zarządzania Konkursem. Sponsor zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji według własnego uznania dowolnego uczestnika lub Zgłoszenia naruszającego Oficjalne zasady oraz do anulowania, zawieszenia albo zmiany Konkursu oraz dyskwalifikacji uczestników (i ich Zgłoszeń) w przypadku wykrycia oszustwa, wirusa, niewłaściwych działań uczestników, problemów natury technicznej i innych problemów albo jakichkolwiek wydarzeń, które mogą zakłócić zarządzanie, integralność, bezpieczeństwo i właściwe działanie Konkursu lub na nie wpłynąć.

 

W przypadku anulowania Sponsor zastrzega sobie prawo, by na podstawie procedury oceny określonej powyżej, według własnego uznania, wybrać potencjalnego zwycięzcę spośród wszystkich kwalifikujących się Zgłoszeń, co do których nie zachodzą podejrzenia i które zostały otrzymane do momentu wystąpienia wydarzenia lub działania, które spowodowało anulację, albo podjąć jakiekolwiek działania, które Sponsor uzna za sprawiedliwe, w celu uczciwego przyznania którejkolwiek nagrody. UWAGA: Jakakolwiek podjęta przez uczestnika próba umyślnego uszkodzenia dowolnej strony lub zakłócenia właściwego działania Konkursu stanowi naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego; w przypadku wykrycia takiej próby Sponsor zastrzega sobie prawo do ubiegania się o odszkodowanie od uczestnika i podjęcia wobec niego środków w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w tym w formie postępowania karnego. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dalsze prowadzenie przez niego Konkursu jest niemożliwe z powodów, o których tutaj mowa, czyli wydarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym między innymi z powodu pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, eksplozji, sporów pracowniczych lub strajku (nie dotyczy uczestników mieszkających we Francji), wystąpienia siły wyższej lub aktów wrogich, niedziałania sprzętu lub satelitów, wystąpienia zamieszek, niepokojów społecznych, zagrożenia lub ataku terrorystycznego, wojny (wypowiedzianej lub niewypowiedzianej) lub wprowadzenia nakazów albo rozporządzeń federalnych, stanowych lub lokalnych albo wydania nakazu sądowego lub też z innej przyczyny pozostającej poza kontrolą Sponsora lub z powodu obaw dotyczących bezpieczeństwa jakiegokolwiek uczestnika lub zwycięzcy.

 

 1. PRAWO WŁAŚCIWE/SPORY: Wszelkie problemy i pytania dotyczące skonstruowania, ważności, interpretacji i możliwości egzekwowania niniejszych Oficjalnych zasad lub praw i obowiązków dowolnego uczestnika, Sponsora lub Stron zwolnionych w odniesieniu do niniejszego Konkursu w przypadku obywateli Stanów Zjednoczonych podlegają przepisom obowiązującym w stanie Nowy Jork i zgodnie z nimi powinny być interpretowane. Jeśli niniejsze postanowienie nie jest wykonalne zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu zamieszkania Uczestnika obowiązywać będą przepisy tego prawa lokalnego. Nie dotyczy mieszkańców Francji: Wszelkie spory, żądania i roszczenia wynikające z Konkursu lub z nim związane będą rozwiązywane indywidualnie, a nie za pośrednictwem pozwów zbiorowych w jakiejkolwiek formie. 

 

DOTYCZY MIESZKAŃCÓW ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA I KANADY (NIE NIEMIEC I FRANCJI): WSZELKIE ROSZCZENIA, OCENY LUB NAGRODY POWINNY BYĆ OGRANICZONE DO FAKTYCZNYCH KOSZTÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W NINIEJSZYM KONKURSIE. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE UCZESTNIK ZRZEKA SIĘ PRAW I ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA OBSŁUGĘ PRAWNĄ I WYRZĄDZONYMI UCZESTNIKOWI SZKODAMI POŚREDNIMI, SPECJALNYMI, DOMNIEMANYMI, UBOCZNYMI LUB WYNIKOWYMI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DAŁO SIĘ JE PRZEWIDZIEĆ I CZY WYNIKAŁY Z ZANIEDBANIA.

 

DOTYCZY MIESZKAŃCÓW ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA, FRANCJI I KANADY (NIE NIEMIEC): UWAGA: JAKAKOLWIEK PRÓBA UMYŚLNEGO USZKODZENIA STRONY SPONSORA LUB ZAKŁÓCENIA WŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA KONKURSU MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO I BĘDZIE SKUTKOWAŁA DYSKWALIFIKACJĄ.  W PRZYPADKU WYKRYCIA TAKIEJ PRÓBY SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UBIEGANIA SIĘ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA SZKODY (W TYM OPŁATY ZA OBSŁUGĘ PRAWNĄ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO), W TYM W FORMIE POSTĘPOWANIA KARNEGO. Niewyegzekwowanie przez Sponsora dowolnej z niniejszych zasad nie oznacza uchylenia takiego postanowienia.

 

 1. KOPIA ZASAD I LISTA ZWYCIĘZCÓW:

Dotyczy osób niemieszkających we Francji: Aby otrzymać nazwisko zwycięzcy (dostępne w ciągu 30 dni od zakończenia Konkursu) (z wyjątkiem Australii), należy wysłać zaadresowaną do siebie i oklejoną znaczkami kopertę na adres działu prawnego: Etsy, Inc., 117 Adams Street Brooklyn, NY 11201, USA nie później niż na 60 dni od zakończenia Okresu konkursowego.

Dotyczy mieszkańców Francji:

Niniejsze Oficjalne zasady zostaną bezpłatnie wysłane każdemu, kto wyśle pisemną prośbę na adres legal@etsy.com przed datą zakończenia Konkursu. Nazwisko zwycięzcy zostanie przekazane każdemu, kto wyśle pisemną prośbę na adres legal@etsy.com w ciągu 30 dni od zakończenia Konkursu.

W przypadku ważnych Zgłoszeń od kwalifikujących się uczestników na żądanie możliwy jest zwrot kosztów połączenia internetowego poniesionych, by zgłosić się do Konkursu lub poprosić o kopię niniejszych Oficjalnych zasad lub listy zwycięzców. Prośbę taką należy wysłać na adres legal@etsy.com. Zwrot nie dotyczy osób, które mają dostęp do nielimitowego połączenia ADSL lub kablowego. Warunki otrzymania zwrotu są następujące: ryczałtowy zwrot kosztów na podstawie średniego czasu trwania połączenia i średniej obniżonej taryfy stosowanej przez dostawców internetu na rynku, do maksymalnej kwoty 1 EUR (wliczając koszt niniejszej prośby). W celu otrzymania zwrotu uczestnicy muszą również dostarczyć uzasadnienie, że samodzielnie ponoszą takie koszty.

 1. Żadne z niniejszych warunków nie ograniczają, nie wyłączają ani nie zmieniają oraz nie mają na celu ograniczenia, wyłączenia ani zmiany ustawowych praw konsumentów wynikających z właściwych przepisów prawa, w tym australijskiej ustawy dotyczącej konkurencji i konsumentów (Australian Competition and Consumer Act 2010 – Cth).
 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI: Sponsor będzie zbierał online dane osobowe dotyczące uczestników zgodnie ze swoją polityką prywatności w celu umożliwienia Sponsorowi oraz jego partnerom i agencjom zarządzania Konkursem i promowania Konkursu oraz jego zwycięzców. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Sponsora opublikowaną na stronie www.etsy.com/privacy. Dane osobowe zwycięzców mogą zostać przekazane korporacyjnym jednostkom zależnym Sponsora i stronom trzecim pomagającym w realizacji Konkursu, w tym dostawcom i doręczycielom nagród, oraz w celach reklamowych związanych z Konkursem. Dane osobowe zwycięzców zostaną prawdopodobnie udostępnione w krajach innych niż Australia, w tym w Stanach Zjednoczonych i w Zjednoczonym Królestwie. W przypadku niedostarczenia wymaganych danych osobowych uczestnik nie może wziąć udziału w Konkursie. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na zebranie i wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszym opisem i polityką prywatności Sponsora oraz z potwierdzeniem, że uczestnik przeczytał i zaakceptował politykę prywatności Sponsora. Dotyczy mieszkańców UE i Australii: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także możesz zażądać, by zostały zaktualizowane, poprawione, usunięte lub by nie były wykorzystywane do celów marketingowych z uzasadnionych powodów. Wniosek należy wysłać na adres legal@etsy.com.

 

Skrócone zasady dotyczące wiadomości e-mail i innych materiałów marketingowych:

 

Żaden zakup nie jest wymagany. Udział mogą wziąć wszystkie osoby legalnie zamieszkujące terytorium pięćdziesięciu (50) stanów USA, Dystryktu Kolumbii, Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Hongkongu, Indii, Indonezji, Irlandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Litwy, Malezji, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Południowej Afryki, Portoryko, Portugalii, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wietnamu i Zjednoczonego Królestwa, które osiągnęły pełnoletniość zgodnie z przepisami obowiązującymi w ich miejscu zamieszkania i które są Sprzedawcami Etsy będącymi w dobrej kondycji według własnego uznania Etsy.  Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 lipca 2020 r. o godz. 23:59:59 czasu wschodniego (16 lipca o godz. 5:59:59 w Polsce).  Konkurs nie jest dostępny tam, gdzie zabrania tego prawo.  Podlega Oficjalnym zasadom dostępnym na stronie www.etsydesignawards.com.

 

Loteria nominacji sprzedawców do konkursu Etsy Design Awards 2020

OFICJALNE ZASADY

DO WZIĘCIA UDZIAŁU LUB WYGRANIA NIE JEST WYMAGANY ŻADEN ZAKUP. DOKONANIE ZAKUPU NIE ZWIĘKSZA SZANSY NA WYGRANĄ.

1. Sponsorem loterii nominacji sprzedawców (zwanej dalej „Promocją”) jest Etsy, Inc. (właściciel i firma zarządzająca działalnością Etsy.com) zarejestrowana pod adresem 117 Adams Street, Brooklyn, NY 11201, USA (zwana dalej „Sponsorem”).

2. KRYTERIA KWALIFIKACJI: Udział mogą wziąć wszystkie osoby legalnie zamieszkujące terytorium pięćdziesięciu (50) stanów USA, Dystryktu Kolumbii, Kanady (z wyjątkiem prowincji Quebec), Francji, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa, które w momencie zgłoszenia miały ukończone 18 lat. Osoba kwalifikująca się do udziału w Promocji dalej będzie nazywana „Uczestnikiem”. Pracownicy, dyrektorzy i kadra zarządzająca Sponsora i jego jednostek zależnych, jednostek stowarzyszonych i oddziałów (zwanych dalej „Jednostkami promocji”), a także ich najbliższa rodzina (współmałżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo oraz ich współmałżonkowie, niezależnie od miejsca zamieszkania) i członkowie ich gospodarstw domowych (niezależnie od tego, czy są z nimi spokrewnieni czy nie) nie mogą wziąć udziału w promocji ani jej wygrać. Promocja nie jest dostępna tam, gdzie zabrania tego prawo.

3. OPIS/CZAS TRWANIA PROMOCJI: Promocja rozpoczyna się o godz. 00:01:00 czasu wschodniego letniego („EDT”) (06:01:00 czasu polskiego [„GMT+2”]) 17 czerwca 2020 i kończy się o godz. 23:59:59 czasu wschodniego letniego 1 lipca 2020 (05:59:59 czasu polskiego [„GMT+2”] 2 lipca 2020) („Okres promocji”). Komputer wyznaczony przez Sponsora jest oficjalnym urządzeniem, za pomocą którego będzie ustalany czas na potrzeby wszystkich aspektów Promocji.

4. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI: Aby wziąć udział w loterii uczestnicy „nominują” swojego ulubionego sprzedawcę poprzez wypełnienie formularza na mikrostronie konkursu: etsydesignawards.com/nominate. W Okresie promocji dozwolone jest tylko jedno zgłoszenie na osobę. Formularze nominacji muszą zawierać imię i nazwisko kupującego, jego adres e-mail, nazwę kraju, nazwę nominowanego sklepu oraz powód nominacji. Każdy Uczestnik, który nominuje własny sklep, zostanie zdyskwalifikowany. Jakakolwiek podjęta przez Uczestnika próba przesłania zgłoszeń przy użyciu kilku różnych adresów e-mail, tożsamości, rejestracji i loginów lub innych metod spowoduje unieważnienie zgłoszeń Uczestnika, a Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany. Wykorzystanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją oraz unieważnieniem wszystkich powiązanych zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia przechodzą na własność Sponsora i nie będą zwracane, a ich otrzymanie nie będzie potwierdzane.

5. NAGRODA: Zostanie wybranych dziesięciu (10) kwalifikujących się zwycięzców i, zgodnie z niniejszymi Oficjalnymi zasadami, każdy z nich otrzyma kartę podarunkową Etsy o wartości 1000 USD lub na równowartość tej kwoty w walucie lokalnej zwycięzcy przeliczoną po kursie wymiany obowiązującym w momencie losowania.

6. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW: Dziesięciu (10) kwalifikujących się zwycięzców zostanie wybranych na podstawie losowania spośród wszystkich otrzymanych kwalifikujących się zgłoszeń. Losowanie odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 lub w okolicach tej daty o godz. 12:00:00 czasu EDT (godz. 18:00:00 w Polsce) w biurze Etsy na nowojorskim Brooklynie. Zwycięzców wylosuje komputer za pomocą dostępnej w programie Excel funkcji losowania. Odbędzie się to pod nadzorem pracownika działu marketingu.

7. POWIADAMIANIE ZWYCIĘZCÓW: Potencjalni zwycięzcy zostaną powiadomieni w ciągu 2 dni od losowania za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w zgłoszeniu. Jeśli potencjalny zwycięzca nie odpowie na e-mail z powiadomieniem o wygranej (e-mail zostanie wysłany trzy (3) razy w okresie siedmiu (7) dni) w ciągu siedmiu (7) dni od daty otrzymania ostatniego e-maila albo jeśli e-mail zostanie zwrócony jako niedostarczony lub w wypadku gdy potencjalny zwycięzca nie odpowie na powiadomienie albo, jeśli jest to wymagane, nie przejdzie testu umiejętności matematycznych (zabezpieczenie przeciwbotowe) lub uczestnik zostanie uznany za niespełniającego warunki z jakiejkolwiek innej przyczyny, nie dostarczy wymaganych informacji albo z dowolnego powodu nie będzie mógł przyjąć nagrody, potencjalny zwycięzca utraci prawo do nagrody, a Sponsor według własnego uznania będzie mógł wylosować kolejnego zwycięzcę spośród pozostałych kwalifikujących się zgłoszeń. Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany procedury powiadamiania w przypadku wybrania alternatywnego zwycięzcy. Sponsor może wymagać, aby w celu odebrania nagrody zwycięzca podpisał Oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa (lub w przypadku osób spoza USA – odpowiednią deklarację) oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych i wyrażeniu zgody na upublicznienie swoich danych i wizerunku oraz przedłożył dowód tożsamości w miejscu dostarczenia nagrody lub dowód ważności zgłoszenia w okresie ustalonym przez Sponsora. Sponsor ustala według własnego uznania, czy dowód tożsamości, zamieszkania, wieku lub zgłoszenia spełnia kryteria wymagane do weryfikacji. W przypadku gdy zwycięzca nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów w określonym czasie lub nie może przedstawić odpowiedniego dowodu, zwycięzca utraci prawo do nagrody w całości i nie otrzyma niczego w zamian. Wszystkie decyzje i rozwiązania Sponsora są ostateczne i wiążące. Jeśli zwycięzca ukończył 18 lat, ale zgodnie z prawem obowiązującym w swoim kraju zamieszkania jest uznawany za osobę niepełnoletnią, Sponsor zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody rodzicowi lub opiekunowi prawnemu zwycięzcy lub do przeniesienia na rodzica lub opiekuna prawnego zwycięzcy obowiązku podpisania wymaganych dokumentów oraz spełnienia w inny sposób wymogów nałożonych na uczestnika zgodnie z niniejszymi zasadami.

8. SZANSE NA WYGRANĄ: Szanse na wygraną zależą od liczby kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych w Okresie promocji.

9. WARUNKI OGÓLNE: Zgłoszenie się do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że przeczytał i akceptuje niniejsze Oficjalne zasady oraz przyjęte przez Etsy Warunki korzystania, Politykę prywatności Etsy, Nasze zasady wewnętrzne i inne zasady dotyczące strony, spełnia kryteria uczestnictwa, nie jest objęty zakazem udziału w Promocji oraz wyraża zgodę na poddanie się decyzjom Sponsora, które będą ostatecznie i wiążące pod każdym względem. Uczestnik akceptuje fakt, że warunki zgłoszenia określone w niniejszych Oficjalnych zasadach oraz wszelkie dokumenty i umowy uwzględnione w niniejszych Oficjalnych zasadach przez odniesienie jako jedyne regulują stosunki między uczestnikiem a Sponsorem w ramach tej Promocji. Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Wzięcie udziału w Promocji lub zaakceptowanie nagrody jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody w imieniu swoim i swoich spadkobierców, zapisobierców oraz wykonawców na zwolnienie Jednostek promocji oraz wszystkich ich dyrektorów, członków kadry zarządzającej, agentów, przedstawicieli i pracowników (razem zwanych „Stronami zwolnionymi”) z odpowiedzialności za wszelkie działania, roszczenia, uszkodzenia, straty lub szkody wynikające w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z udziału w niniejszej Promocji lub akceptacji albo wykorzystania przyznanej nagrody oraz na zabezpieczenie Stron zwolnionych przed wszelką odpowiedzialnością wynikającą z Promocji, z wyjątkiem przypadków śmierci lub uszkodzenia ciała wynikających z zaniedbania którejkolwiek ze Stron zwolnionych oraz przypadków strat lub szkód wynikających z oszustwa lub naruszenia niniejszych Oficjalnych zasad przez Stronę zwolnioną. Dotyczy Uczestników mieszkających w Niemczech: W przypadku Uczestników mieszkających w Niemczech obowiązują następujące zasady dotyczące odpowiedzialności: Jednostki promocji ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z zawinionego narażenia życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała. Wzięcie udziału w Promocji lub zaakceptowanie nagrody jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na zwolnienie z odpowiedzialności Jednostek promocji oraz ich dyrektorów, członków kadry zarządzającej, agentów, przedstawicieli i pracowników (razem zwanych „Stronami zwolnionymi”) z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody dowolnego rodzaju wynikające z zaakceptowania, posiadania lub używania którejkolwiek nagrody albo z wzięcia udziału lub próby wzięcia udziału w Promocji, chyba że szkoda uczestnika wynikała z rażącego zaniedbania lub umyślnego działania Strony zwolnionej. W przypadku lekkiego zaniedbania Strony zwolnione ponoszą odpowiedzialność jedynie w sytuacji naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązań podstawowych). „Zobowiązanie podstawowe” to przede wszystkim zobowiązanie, którego wypełnienie umożliwia przeprowadzenie Promocji, w związku z czym Uczestnik może liczyć na to, że takie zobowiązane zostanie wypełnione. Tego typu odpowiedzialność ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód. Strony zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagrody i za szkody wynikające z tych wad.

 1. ZGODA NA UPUBLICZNIENIE: Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (z wyjątkiem zakresu zabronionego prawem) na wykorzystywanie imienia i nazwiska zwycięzcy, jego wizerunku, nagrody, awatara, identyfikatora Etsy, informacji o miejscowości lub komentarzy dotyczących wygranej w publikacjach online, reklamie lub akcji promocyjnej dotyczącej Promocji w dowolnych środkach przekazu, obecnie znanych i nieznanych, na całym świecie w ciągu trzech (3) lat od daty potwierdzenia zwycięzcy bez konieczności dodatkowej rekompensaty, dodatkowego powiadomienia lub uzyskania dodatkowej zgody lub akceptacji.
 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Strony zwolnione nie są odpowiedzialne za żadne błędy natury technicznej lub mechanicznej lub inne błędy wynikające z zaistnienia okoliczności siły wyższej będących poza ich kontrolą i mających związek z Promocją, w tym między innymi błędy w zarządzaniu Promocją, przetwarzaniu zgłoszeń, ogłaszaniu nagród lub błędy w materiałach związanych z Promocją wynikające z zaistnienia siły wyższej. Udział w Promocji prowadzonej przez internet oznacza, iż Uczestnicy mają świadomość ograniczeń natury technicznej istniejących w internecie i systemach informatycznych. W efekcie Strony zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w jakichkolwiek systemach komputerowych powstałe wskutek udziału w Promocji albo pobierania informacji na jego temat lub uzyskiwania dostępu do takich informacji, za zgłoszenia niekompletne, zagubione, otrzymane po terminie, ukradzione, uszkodzone, niewłaściwe, wysłane w niewłaściwe miejsce, zniekształcone, opóźnione lub niedostarczone oraz za problemy techniczne ze sprzętem lub oprogramowaniem i wszelkie niepowodzenia, utracone lub niedostępne połączenia sieciowe lub nieudane, niepełne, zniekształcone lub opóźnione transmisje w sieci komputerowej, które mogą ograniczyć możliwość udziału lub spowodować niemożność zastosowania się strony trzeciej do poleceń i prawidłowego zarządzania Promocją. Sponsor zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji według własnego uznania dowolnego Uczestnika lub zgłoszenia naruszającego Oficjalne zasady oraz do anulowania, zawieszenia albo zmiany Promocji oraz dyskwalifikacji uczestników (i ich zgłoszeń) w przypadku wykrycia oszustwa, wirusa, niewłaściwych działań Uczestników, problemów natury technicznej i innych problemów albo jakichkolwiek wydarzeń, które mogą zakłócić zarządzanie, integralność, bezpieczeństwo i właściwe działanie Promocji lub na nie wpłynąć. W przypadku anulowania Sponsor zastrzega sobie prawo, by na podstawie losowania, według własnego uznania, wybrać potencjalnego zwycięzcę spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń, co do których nie zachodzą podejrzenia i które zostały otrzymane do momentu wystąpienia wydarzenia lub działania, które spowodowało anulację, albo podjąć jakiekolwiek działania, które Sponsor uzna za sprawiedliwe, w celu uczciwego przyznania którejkolwiek nagrody. UWAGA: Jakakolwiek podjęta przez Uczestnika próba umyślnego uszkodzenia dowolnej strony lub zakłócenia właściwego działania Promocji stanowi naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego; w przypadku wykrycia takiej próby Sponsor zastrzega sobie prawo do ubiegania się o odszkodowanie od Uczestnika i podjęcia wobec niego środków w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w tym w formie postępowania karnego. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dalsze prowadzenie przez niego Promocji jest niemożliwe z powodów, o których tutaj mowa, czyli wydarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym między innymi z powodu pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, eksplozji, sporów pracowniczych lub strajku (nie dotyczy Uczestników mieszkających we Francji), wystąpienia siły wyższej lub aktów wrogich, niedziałania sprzętu lub satelitów, wystąpienia zamieszek, niepokojów społecznych, zagrożenia lub ataku terrorystycznego, wojny (wypowiedzianej lub niewypowiedzianej) lub wprowadzenia nakazów albo rozporządzeń federalnych, stanowych lub lokalnych albo wydania nakazu sądowego lub też z innej przyczyny pozostającej poza kontrolą Sponsora lub z powodu obaw dotyczących bezpieczeństwa jakiegokolwiek Uczestnika lub zwycięzcy.
 1. PRAWO WŁAŚCIWE/SPORY: Wszelkie problemy i pytania dotyczące skonstruowania, ważności, interpretacji i możliwości egzekwowania niniejszych Oficjalnych zasad lub praw i obowiązków dowolnego uczestnika, Sponsora lub Stron zwolnionych w odniesieniu do niniejszej Promocji podlegają następującym przepisom i zgodnie z nimi powinny być interpretowane: przepisy lokalne stanu Ontario i federalne przepisy kanadyjskie w przypadku mieszkańców Kanady, przepisy niemieckie w przypadku mieszkańców Niemiec, przepisy francuskie w przypadku mieszkańców Francji, przepisy angielskie w przypadku mieszkańców Zjednoczonego Królestwa oraz przepisy stanu Nowy Jork w przypadku mieszkańców USA. Nie dotyczy mieszkańców Francji: Wszelkie spory, żądania i roszczenia wynikające z Promocji lub z nim związane będą rozwiązywane indywidualnie, a nie za pośrednictwem pozwów zbiorowych w jakiejkolwiek formie. DOTYCZY MIESZKAŃCÓW ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA I KANADY (NIE NIEMIEC I FRANCJI): WSZELKIE ROSZCZENIA, OCENY LUB NAGRODY POWINNY BYĆ OGRANICZONE DO FAKTYCZNYCH KOSZTÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W TEJ PROMOCJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE UCZESTNIK ZRZEKA SIĘ PRAW I ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA OBSŁUGĘ PRAWNĄ I WYRZĄDZONYMI UCZESTNIKOWI SZKODAMI POŚREDNIMI, SPECJALNYMI, DOMNIEMANYMI, UBOCZNYMI LUB WYNIKOWYMI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DAŁO SIĘ JE PRZEWIDZIEĆ I CZY WYNIKAŁY Z ZANIEDBANIA. DOTYCZY MIESZKAŃCÓW ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA, FRANCJI I KANADY (NIE NIEMIEC): UWAGA: JAKAKOLWIEK PRÓBA UMYŚLNEGO USZKODZENIA STRONY SPONSORA LUB ZAKŁÓCENIA WŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA PROMOCJI MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO I BĘDZIE SKUTKOWAŁA DYSKWALIFIKACJĄ. W PRZYPADKU WYKRYCIA TAKIEJ PRÓBY SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UBIEGANIA SIĘ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA SZKODY (W TYM OPŁATY ZA OBSŁUGĘ PRAWNĄ) W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W TYM W FORMIE POSTĘPOWANIA KARNEGO. Niewyegzekwowanie przez Sponsora dowolnej z niniejszych zasad nie oznacza uchylenia takiego postanowienia.
 1. KOPIA ZASAD I LISTA ZWYCIĘZCÓW: Dotyczy osób niemieszkających we Francji: Aby otrzymać nazwisko zwycięzcy (dostępne w ciągu 30 dni od zakończenia loterii), należy wysłać zaadresowaną do siebie i oklejoną znaczkami kopertę na adres działu prawnego: Etsy, Inc., 117 Adams Street Brooklyn, NY 11201, USA nie później niż na 60 dni od zakończenia Okresu promocji. **Dotyczy mieszkańców Francji:** Niniejsze Oficjalne zasady zostaną bezpłatnie wysłane każdemu, kto wyśle pisemną prośbę na adres legal@etsy.com przed datą zakończenia Promocji. Nazwisko zwycięzcy zostanie przekazane każdemu, kto wyśle pisemną prośbę na adres legal@etsy.com w ciągu 30 dni od zakończenia Promocji. W przypadku ważnych zgłoszeń od kwalifikujących się uczestników na żądanie możliwy jest zwrot kosztów połączenia internetowego poniesionych, by zgłosić się do Promocji lub poprosić o kopię niniejszych Oficjalnych zasad lub listy zwycięzców. Prośbę taką należy wysłać na adres legal@etsy.com. Zwrot nie dotyczy osób, które mają dostęp do nielimitowego połączenia ADSL lub kablowego. Warunki otrzymania zwrotu są następujące: ryczałtowy zwrot kosztów na podstawie średniego czasu trwania połączenia i średniej obniżonej taryfy stosowanej przez dostawców internetu na rynku, do maksymalnej kwoty 1 EUR (wliczając koszt niniejszej prośby). W celu otrzymania zwrotu uczestnicy muszą również dostarczyć uzasadnienie, że samodzielnie ponoszą takie koszty.
 1. Żadne z niniejszych warunków nie ograniczają, nie wyłączają ani nie zmieniają oraz nie mają na celu ograniczenia, wyłączenia ani zmiany ustawowych praw konsumentów wynikających z właściwych przepisów prawa.
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI: Sponsor będzie zbierał online dane osobowe dotyczące uczestników zgodnie ze swoją polityką prywatności w celu umożliwienia Sponsorowi oraz jego partnerom i agencjom zarządzania Promocją oraz promowania jej i jej zwycięzców. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Sponsora opublikowaną na stronie www.etsy.com/privacy. Dane osobowe zwycięzcy mogą zostać przekazane korporacyjnym jednostkom zależnym Sponsora i stronom trzecim pomagającym w realizacji Promocji, w tym dostawcom i doręczycielom nagród, oraz w celach reklamowych związanych z Promocją. W przypadku niedostarczenia wymaganych danych osobowych uczestnik nie może wziąć udziału w Promocji. Udział w Promocji jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na zebranie i wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszym opisem i polityką prywatności Sponsora oraz z potwierdzeniem, że uczestnik przeczytał i zaakceptował politykę prywatności Sponsora. Dotyczy mieszkańców UE: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także możesz zażądać, by zostały zaktualizowane, poprawione, usunięte lub by nie były wykorzystywane do celów marketingowych z uzasadnionych powodów. Wniosek należy wysłać na adres legal@etsy.com. Dane osobowe będą przechowywane przez Sponsora na serwerach znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych. W odpowiednich i uzasadnionych przypadkach od podmiotów będących stronami trzecimi będzie wymagane podpisanie umów o zachowaniu poufności w celu ochrony integralności danych osobowych uczestnika.